Samkönat äktenskap i Kalifornien. Prop 8

En federal domstol beslöt i veckan att förbudet mot samkönat äktenskap i Kalifornien, som en folkomröstning beslutade om 2008, inte är förenlig med den amerikanska konstitutionen.

Frågan om samkönat äktenskap i Kalifornien har genomgått flera juridiska prövningar. Det senaste utfallet innebär att Högsta Domstolen med all säkerhet kommet att pröva frågan. Men avgörandet väntas tidigast år 2014.

Det är en del turer att reda ut om du vill veta mer.

Bakgrund: Proposition 8.

Folkomröstningen som ägde rum i samband med presidentvalet 2008 skedde på initiativ av medborgare som ville förbjuda homosexuella att gifta sig. Bakgrunden var att Kaliforniens Högsta domstol samma år bestämde att delstaten inte kunde utestänga samkönade par från äktenskap som legal samlevnadsform. 18.000 par gifte sig då i Kalifornien.

Initiativet – Proposition 8 – stöddes av en majoritet (52%) och innebar ett tillägg till delstatens konstitution, som innebar att ”bara äktenskap mellan en man och en kvinna” erkänns i Kalifornien. Motståndare till ”Prop 8″ påbörjade en rättsprocess med resultatet att Kaliforniens Högsta domstol upprätthöll det nya tillägget till delstatens konstitution. (De par som redan hade gift sig skulle dock få behålla sin status som erkänt äktenskap.)

Det fick två samkönade par, som önskar ingå äktenskap, att stämma delstaten i federal domstol. Kaliforniens förbud sas strida mot den amerikanska konstitutionen. Krångligt? Här måste man komma ihåg att varje delstat i USA har en egen rättsskipning. Varje delstat har alltså en egen ”konstitution” och en ”högsta domstol” som sista instans för överklaganden.

Till skillnad från tidigare rättsprocesser om homosexuellas rättigheter valde man alltså att inte nöja sig med ett delstatligt avgörande. Man tog saken till federal domstol. Det vanskliga med en federal rättsprocess är att argumenten och bevisen görs med utgångspunkt i landets konstitution och till slut bedöms av Högsta domstolen – vars beslut är slutgiltigt och kommer att avgöra frågan för lång tid framöver. (Jämför exempelvis abortfrågan som avgjordes av Högsta domstolen i Roe v. Wade 1973.)

Det första rättsliga utfallet i den federala processen kom i augusti 2010. Proposition 8 förklarades strida mot den amerikanska konstitutionens krav på ”lika behandling under lagen” (det 14:e tillägget).  Den nu pensionerade domaren Vaughn Walker skrev i sitt långa domskäl att ett förbud mot samkönade äktenskap endast kan göras utifrån en personlig moralisk hållning – som inte lämpar sig som underlag i en rättslig och konstitutionell prövning.

Representanter för Prop 8 överklagade då, bland annat med det ytterligare skälet att domare Walker själv är gay. Den federala överklagandedomstolen kom i dagarna med sitt utfall. Av de tre domarna beslöt två att Walkers beslut var riktigt. (En domare såg inget hinder för att Prop 8 tillfogas Kaliforniens konstitution.)

Domare Stephen R. Reinhard skriver att Prop 8 riktade in sig på en minoritetsgrupp och berövade rättigheter samkönade redan hade. En folkomröstning har inte mandat att förvägra vissa medborgare en rättighet som andra ges av samhället. Det strider mot den den amerikanska konstitutionens krav på likabehandling. (Ladda ner domen här.)

Huvudskälet är att resultatet av Kaliforniens folkomröstning har som enda innebörd att ”minska homosexuellas status och mänskliga värdighet”. I domskälet kan man läsa att en sådan vägran:

…inte har något annat praktiskt syfte än att beröva bögars och lesbiskas rättighet att  använda sig av den benämning som delstaten och samhället ger till seriösa relationer – och därmed påverka en missgynnad grupps status och värdighet i negativ riktning.

Vidare skriver Reinhard att även om den amerikanska konstitution erkänner delstaternas rätt att stofta de lagar de önskar, så måste det ”åtminstone finnas ett legitimt skäl för att stifta en lah som behandlar personer olika.

Domskälet var dock något mindre kategoriskt än förra utfallet. Man tar inte ställning till om samkönat äktenskap i sig är en konstitutionell rättigheten enligt principen om likabehandling. Man säger endast att särbehandlingen som följde av Prop 8 inte är förenlig med konstitutionen.

Republikanernas presidentkandidater gillar inte samkönat äktenskap.

De republikanska presidentkandidaterna Mitt Romney, Newt Gingrich och Rick Santorum har alla med skarpa ord kritiserat domstolens beslut. Kan kan sammanfatta kritiken med en banner på hemsidan hos en kristet-konservativa intresseorganisation.

Alliance Defense Fund

Alliance Defense Fund kallar beslutet ”outrageous”: ”Domare försöker omdefiniera äktenskapet”. Motståndare till samkönat äktenskap menar att äktenskapet per definition är mellan en man och en kvinna. Domare ska inte – och kan inte – ändra på en definition som biblisk och gudomligt uppenbara.

Den här grenen av amerikansk konservatism, med sin ideologiska hemvist i evangelikalt kristna, samfund, utkämpar det som brukar kallas ”kulturkriget” mot progressiv liberalism. (Rätten till abort är en annan fråga som kulturkriget drabbas av.)

Man ser de federala domarna i Västra USA:s  överklagandedomstol (”Ninth Circuit Court of Appeals”), som liberala överlöpare som är är ”juridiska aktivister”. Med ”aktivism” menar man att domarna är aktiva i sin tolkning av konstitutionen. Detta är det samma som politik och således inget en domare ska ägna sig åt. Domstolarnas uppgift är att upprätthålla konstitutionen – så som den formulerades av grundlagsfäderna.

Lite förenklat kan man säga att uppfattningen om ett konstitutionens roll mer än 200 år den författades (i en tid med slaveri) är samma perspektiv man har på bibelns roll knappt 2000 efter den ställdes samman. Det är bara att läsa innantill så får man svar på sina frågor.

Newt Gingrich (katolik) sa i en primärvalsdebatt att han vill avsätta hela domstolen. Han tycker att dess domare är för radikala, alltså oamerikanska: de är motståndare till religion och traditionella familjevärden. Han kallar domslutet ett ”angrepp på de Förenta staternas judiskt-kristna grundvalar”.

Mitt Romney (mormon) säger att som president kommer han att ”värna traditionellt äktenskap och utse domare som tolkar konstitutionen som den är skriven och inte i enlighet med sina egen politiska övertygelser och fördomar.”

Så här säger Rick Santorum i en kommentar:

Dagens beslut…är ytterligare ett i en lång rad av radikala, aktivistiska utslag av denna svekfulla domstol – och det är därför jag har krävt att domstolen ska upplösas. Äktenskapet har alltid och kommer alltid att definieras som ‘en man och en kvinna’. Vi kan helt enkelt inte tillåta 50 olika definitioner av äktenskap.

Att Ronney, Gingrich och Santorum reagerar som de gör är inte så överraskande mitt under pågående primärval där värdekonservativa väljargrupper är särskilt viktiga. Men det är våghalsigt att kräva att domstolar ska upplösas (domare utnämns trots allt av demokratiskt valda politiker).

Argumentet haltar betänkligt. Domarna som kritiseras gör just det som konstitutionens maktfördelning ålägger dem. Den amerikanska konstitutionen föreskriver en maktbalans mellan lagstiftande (kongressen), verkställande (presidenten) och dömande makt. Man kan med fog hävda att det går stick i stäv med grundlagen att en politiker lovar att upplösa en domstol.

Jag misstänker att om en folkomröstning i en delstat hade kommit fram till att vapen inte ska bäras, så hade Gingrich och hans åsiktsfränder tagit till rättsliga åtgärder. Och ingen domstol som slår vakt om en religiös motiverad diskriminering ska avsättas. När konservativt tänkande domare tolkar konstitutionen (en domare tolkar alltid) tänker de inte politiskt utan är bara klartänkta  juridiska budbärare.